Miljöpolicy

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

Bolaget AKZ Projekt AB (i fortsättningen benämnt AKZ) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, kvalitetsansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person. Bolaget hade tidigare namnet Alf Kjeller AB.

AKz arbetar med tjänster i form av: projektledning, utredningar, utveckling och verksamhetsförändring. Detta inom områdena kommunikation, festival/event, IT, telekom, Call-, och Contact Center samt facility management. 

 • AKZ kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till AKAB:s kärnverksamhet. AKAB genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • AKZs kunder befinner sig i huvudsak i Sverige
 • AKZ hanterar inte kemikalier, farligt gods m m
 • AKZ levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • AKZ har inga anställda
  Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund.

Miljöuppföljning

Ev uppföljning av åtgärder och avvikelser redovisas på det sätt kunden begär i avropet av uppdraget.

Specifika miljökrav

I den mån det i kunduppdragets avrop ingår miljökrav som inte kan inordnas i nämnda punkter eller vara ett vanligt krav inom ramen för AKABs kärnverksamhet, eller med allmän kunskap och/eller sunt förnuft går att hantera kommer AKAB att anlita erforderlig kompetens för att kunna hantera dessa krav (alternativt att avstå uppdraget).

Kostnaden för detta kommer att i varje enskilt fall värderas om det är kostnader som rimligtvis AKAB ska stå för själv eller det bör vara en del i kostnadsersättningen från kund och då diskuteras i förhandlingen kring uppdragsavropet och dess ekonomiska uppgörelse.

Miljöansvarig

Miljöansvarig är bolagets ägare: Alf Kjeller

Miljöpåverkan

Följande områden är identifierade som möjliga miljöpåverkande aktiviteter från AKZ:

 1. Egna resor
  Egna resor utförs för kundkontakter, möten/arbete hos kund eller möten med leverantörer (t ex bank) samt deltagande konferenser och mässor: Policy: resor utföres med det transportsätt som är mest lämpat med hänsyn till samordning av olika resmål, ekonomi, tidsvinst samt miljöpåverkan
 2. Resor i uppdraget
  Policy: Resor i uppdraget, dvs tjänsteresor beställda av kund inom ramen för uppdraget utförs i enlighet med kunds resepolicy så långt möjligt med hänsyn till andra åtagande
 3. Förbrukningsmaterial
  Material för verksamhetens bedrivande (toner, papper, pennor och förvaring som exempel) upphandlas med hänsyn till pris, tillgänglighet och miljöpåverkan enligt den expertis som tillhandahålls av olika leverantörer
 4. Lokaler
  AKZ bedriver i förekommande fall kundarbete på distans samt eget administrativt arbete i egen lokal inhyst i ägarens egen villafastighet. Policy: Miljöpåverkan såsom förbrukning av el, värme och vatten samordnas mellan AKZ och ägarens privatliv och ekonomiska möjligheter att långsiktigt övergå till mindre miljöpåverkande produkter såsom fjärrvärme, tilläggsisolering, lågenergilampor och hushållsapparater.
 5. Utförande uppdrag
  En hel del av uppdragen utförs hos kund. Policys för resor har beskrivits i pkt 1 och 2 ovan. Policy: Vid uppdragsstart utgår AKZ ifrån att i uppdragets avrop tydliggörs eventuella miljökrav som kan finnas med inom ramen för uppdraget. Miljöpolicys hos kunden för arbete i kundens lokaler såsom förläggande av möten, utnyttjande av distansmötesmöjligheter, utnyttjande av övriga lokaler, sopsortering, förbrukning av kontorsmaterial m m efterlevs så långt möjligt.